Regulaminu

REGULAMINU
REGULAMIN SERWISU MOBIVITY
REZYGNACJA Z USŁUGI

Dla operatora Orange :

Wyślij SMS o treści STOP OK na numer Orange: 80708 (0 zł)
Reklamacje:
Wyślij email na adres [email protected].
Zadzwoń na Infolinię 800 007 173 (opłata lokalna).

Dla operatorów T-Mobile, Plus i Orange (od 14.09.2020):

Wyślij SMS o treści STOP MOBIVITY na numer 80460 (0 zł)
Reklamacje:
Wyślij email na adres [email protected]
Zadzwoń na +48 22 312 18 52 (taryfa lokalna)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu multimedialnego Mobivity, będącego serwisem, stanowiącym świadczenie dodatkowe (do usługi telekomunikacyjnej), w ramach usługi o podwyższonej opłacie, przeznaczonego na telefony komórkowe (zwany dalej „Usługi”). Serwis Mobivity umożliwia podaj opis serwisu (zwany dalej „Serwis”).
Usługodawcą (zwany dalej „Organizatorem”) i podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest: Phonify B.V., Frans Halsstraat 26 A-H, 1072 BR , zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Amsterdam, Holandia pod numerem 71063978, posiadająca NIP NL 8585.65. 304.B01., www.mobivity.co, adres e-mail: [email protected], nr telefonu: 022 397 4315.
Z Usług oraz z określonego w niniejszym Regulaminie Serwisu mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach, wynikających z Regulaminu bądź zamieszczonych na stronie www lub innych materiałach dotyczących Serwisu. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu. Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy posiadający aktywną kartę SIM w sieci Orange, Plus & T-Mobile których telefony komórkowe lub inne urządzenia są, kompatibilne z Android, iOs, Desktop.
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu Mobivity powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.
Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu Mobivity i świadczonych Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisu i świadczonych Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisie treści może stanowić samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych w ramach Serwisu treści, w szczególności Obiektów Multimedialnych wyłącznie w celach i zakresie określonym w ust. 6 powyżej oraz art. VI ust. 2 niniejszego Regulaminu. W szczególności utwory (Obiekty Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody Operatora, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.
Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:
SMS/wiadomość SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.
Rejestracja – zamówienie (aktywacja) Usługi, poprzedzona uzyskaniem przez Użytkownika informacji o Serwisie i wyrażeniem odpowiednich zgód, w trybie opisanym w art. III poniżej, przy czym aktywacja Serwisu następuje poprzez Stronę Aktywacyjną na którą Użytkownik zostanie przekierowany. Aby dokonać zamówienia, Użytkownik musi zapoznać się z treścią przedstawioną na Stronie Aktywacyjnej i podążać za wskazanymi na niej instrukcjami. W przypadku aktywacji dostępu jednorazowego, dostęp wygasa po tygodniowym. W przypadku Serwisu o charakterze cyklicznym (subskrypcji) Użytkownik przechodzi przez proces zamówienia treści tylko za pierwszym razem przy zamawianiu Serwisu. Dostęp do Serwisu będzie przedłużany automatycznie w kolejnych cyklach do czasu dezaktywacji. Rejestracja do Serwisu jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności. Po rejestracji do Serwisu, Użytkownik otrzyma bezpłatną wiadomość powitalną potwierdzającą, że rejestracja do Serwisu zakończyła się powodzeniem.
Serwis Mobivity jest świadczony jako: Mobivity
Serwis polega na Nieograniczony dostępie do portalu z zawartość gier pod adresem www.mobivity.co, określonych w art. II ust. 1 Regulaminu.
Serwis cykliczny jest co tydzień serwisem subskrypcyjną przedłużająca się automatycznie aż do momentu rezygnacji z Serwisu.
Obiekty Multimedialne – oznacza wszelkiego rodzaju treści cyfrowe o charakterze multimedialno/rozrywkowym, nie dostarczone na materialnym nośniku, w tym cyfrowe produkty, które mogą być dostępne w ramach Serwisów, w tym: tapety, grafiki, muzyka/Mp3, video itp. Obiekty Multimedialne zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Postanowienia dotyczące Obiektów Multimedialnych stosuje się odpowiednio do innych treści, jeśli są dostępne w ramach Serwisu zgodnie z art. II ust. 1 Regulaminu, chyba ze z Regulaminu bądź ich charakterystyki wynika inaczej. Pobranie Obiektu Multimedialnego i dostęp do Serwisu jest możliwy Po potwierdzeniu użytkownik uzyska dostęp do portalu gry (http://m.pl.mobivity.co), gdzie będzie mógł nieograniczone pobieranie najnowszych gier (HTML5)
Połączenie Internetowe jest konieczne dla korzystania z otrzymanych w ramach Serwisu treści multimedialnych. Do opłaty za dostęp do Serwisu, nie są wliczone opłaty za transmisję danych. W przypadku gdy korzystanie z Serwisu wymaga pobierania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji GSM, opłaty te będą pobierane przez Operatora, zgodnie z aktualnym cennikiem zakontraktowanego Operatora.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.
WAP (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.
Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego abonentów dostępny jest Serwis.
Udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisów Obiekty Multimedialne, stanowią treści cyfrowe nie zapisane/dostarczane na materialnym nośniku.
REJESTRACJA i DOSTĘP DO SERWISU
W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik powinien dokonać odpowiedniego zamówienia / rejestracji na Stronie WWW lub WAP (zwanej dalej „Strona Aktywacyjna”) na którą Użytkownik zostanie przekierowany. Użytkownik musi zapoznać się z treścią przedstawioną na Stronie Aktywacyjnej i podążać za instrukcjami na niej wskazanymi. Rejestracja do Serwisu jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności.
Bezpośrednio po dokonaniu zamówienia Użytkownikowi jest prezentowana strona z potwierdzeniem zamówienia i z możliwością przejścia bezpośrednio do portalu.
Dodatkowo, w przypadku serwisu subskrypcyjnego/dostępu cyklicznego bezpośrednio po rejestracji do serwisu, Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną potwierdzającą, że rejestracja do serwisu dostępu zakończyła się powodzeniem, warunkami Serwisu, ceną oraz instrukcją jak dokonać dezaktywacji Serwisu.
W ramach Serwisu Użytkownik będzie otrzymywać Nieograniczony do portalu z zawartość gier pod adresem www.mobivity.co, określonych w art. II ust. 1 Regulaminu.
Serwis cykliczny jest tygodniowym serwisem subskrypcyjnym przedłużająca się automatycznie aż do momentu rezygnacji z Serwisu. Opłata będzie naliczana w na tydzień odstępach od momentu aktywacji Serwisu.W przypadku aktywacji serwisu dostępem, dostęp jest udzielany na tygodniowymn. Koszt tygodniowego dostępu do Serwisu wynosi 36,90 zł z VAT (T-Mobile & Plus 3 X 12,30 zł brutto na tydzień, Orange 12,30 co 3 dni)
Opłata zostanie doliczona do rachunku Użytkownika u jego Operatora (telefon na abonament) lub odliczona od środków na koncie (telefon na kartę).
Połączenie Internetowe jest konieczne dla korzystania z otrzymanych w ramach subskrypcji treści multimedialnych. Do opłaty za dostęp do Serwisu, nie są wliczone opłaty za transmisję danych. W przypadku gdy korzystanie z Serwisu wymaga pobierania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji GSM, opłaty te będą pobierane przez Operatora, zgodnie z aktualnym cennikiem zakontraktowanego Operatora.
W ramach Rejestracji, przed dokonaniem aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyżej, Organizator udostępni Użytkownikowi na Stronie WWW lub WAP następujące informacje oraz możliwości:
Organizator poda Użytkownikowi co najmniej informacje dotyczące:
głównych cech (przedmiotu) Serwisu i sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem,oznaczenia Organizatora jako przedsiębiorcy, wysokości opłat za dostep jednorazowy i/lub serwis subskrypcyjny czasu trwania umowy oraz możliwości rezygnacji z Serwisu w każdym czasie oraz bez dodatkowych opłat i sposobu jego dezaktywacji;
Na Stronie Aktywacyjnej, Użytkownik będzie poproszony o potwierdzenie, iż Użytkownik: zdaje sobie sprawę, że zamówienie Serwisu pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez rachunek telefonu komórkowego Użytkownika; zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu organizatora i go wyraźnie akceptuje zapoznał się z treścią regulaminu operatora sieci komórkowej i go wyraźnie akceptuje wyraża zgodę za natychmiastowe rozpoczęcie / dostarczenie świadczenia przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od umowy, w wyniku czego traci prawo do odstąpienia od umowy, które by mu w przeciwnym razie przysługiwało (Punkt V);
Po wyraźnym potwierdzeniu przez Użytkownika oświadczeń wskazanych w ust. 3 pkt. b) powyżej oraz po dokonaniu aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyżej, w przypadku serwisu jednorazowego/dostępu jednorazowego Użytkownik otrzyma dodatkowo bezpośrednio po rejestracji do Serwisu, bezpłatne potwierdzenie opłaty potwierdzające że, rejestracja do Serwisu dostępu zakończyła się powodzeniem, ceną za tygodniowym oraz link do niniejszego Regulaminu, stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy o Serwis i zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownik otrzyma również dostęp do strony WEB/WAP, skąd Użytkownik będzie mógł pobrać oferowane Obiekty Multimedialne w ramach serwisu jednorazowego.
W przypadku serwisu subskrypcyjnego/dostępu cyklicznego Użytkownik otrzyma dodatkowo bezpośrednio po rejestracji do Serwisu, bezpłatną wiadomość powitalną potwierdzającą, że rejestracja do serwisu dostępu zakończyła się powodzeniem, ceną za tygodniowym oraz instrukcją jak dokonać dezaktywacji Serwisu oraz link do niniejszego Regulaminu, stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy dotyczącej Serwisu i zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownik otrzyma również pierwszy płatny dostęp do strony WEB/WAP, skąd Użytkownik będzie mógł pobrać oferowane Obiekty Multimedialne w ramach subskrypcji.
W przypadku, jeśli skorzystanie z danego Serwisu będzie wymagało sprzętu (w tym telefonu) o szczególnych funkcjonalnościach, jeśli Obiekty Multimedialne nie będą interoperacyjne z niektórymi typami telefonów i w innych tego typu sytuacjach dotyczących funkcjonalności treści cyfrowych bądź ich interoperacyjności z telefonem bądź innym sprzętem lub oprogramowaniem, Organizator przekaże Użytkownikowi jasne informacje w tym zakresie na Stronie WWW lub WAP.
Dezaktywacji Serwisu subskrypcyjnego można dokonać w każdym czasie wysyłając SMS o treści STOP OK na numer specjalny wskazany na Stronie WWW lub WAP oraz w wiadomości SMS wysłanej do Użytkownika po aktywacji Serwisu.
OPŁATY W SERWISIE Mobivity
Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie dostępu w ramach aktywowanego przez niego Serwisu zgodnie z wymienioną powyżej częstotliwością.
Wiadomość SMS dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru MSISDN Użytkownika, z którego został aktywowany Serwis bądź który został podany na Stronie WWW lub WAP w ramach rejestracji.
Opłaty są pobierane przez Operatorów. Sposoby i terminy zapłaty zależą od treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem i są regulowane przepisami takiej umowy.
Opłata za Serwis nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z Serwisu wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za Serwis, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy o udostępnianie Serwisu w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Termin ten jest liczony od dnia zawarcia umowy.
Jednakże, Użytkownik traci przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
Organizator nie dostarczył potwierdzenia zawarcia umowy o udostępnianie Serwisu na trwałym nośniku
Użytkownik żąda natychmiastowego rozpoczęcia / dostarczenia świadczenia Serwisu treści cyfrowych przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od umowy i Organizator informuje Użytkownika o tym, że w tym przypadku Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
POZOSTAŁE ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU Mobivity ORAZ USŁUG
W celu skorzystania przez Użytkownika z Serwisu i pobrania Obiektu Multimedialnego (bądź skorzystania z innej treści dostępnej w ramach Serwisu) Użytkownik powinien:
zapewnić, by aparat telefoniczny, na którym Obiekt Multimedialny ma być odebrany, ściągnięty czy odtwarzany przez Użytkownika, był prawidłowo skonfigurowany (w szczególności miał włączoną możliwość transmisji danych i odbierania wiadomości WAP Push);
upewnić się przed pobraniem danego Obiektu Multimedialnego, co do kompatybilności (interoperacyjności) Obiektu Multimedialnego z modelem telefonu, na który Obiekt ten ma zostać odebrany, ściągnięty czy odtwarzany, przy czym jeśli Serwis będzie miał w tym zakresie ograniczenia, zostaną one wskazane Użytkownikowi w wyraźny sposób przed zamówieniem Serwisu;
zapewnić, by telefon Użytkownika posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez Użytkownika Obiektu Multimedialnego.
Użytkownik uzyskujący Obiekt Multimedialny w ramach Serwisu ma prawo do korzystania z Obiektu Multimedialnego w zakresie pobrania Obiektu Multimedialnego udostępnianego jako plik mobilny do telefonu komórkowego lub innego urządzenia końcowego, o którym mowa w art. II ust. 3 Regulaminu i jego zapisu w pamięci urządzenia w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Obiektu (przy czym w przypadku ograniczeń czasowych lub innych niż określonych wprost w Regulaminie są one określone w opisie danego Obiektu Multimedialnego oraz w informacji przekazywanej Użytkownikowi zgodnie z art. III ust. 5 pkt. 1) Regulaminu). Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Obiektów Multimedialnych wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczony jest dany Serwis). Powyższe oznacza w szczególności, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektów Multimedialnych w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
JAKOŚĆ SERWISU I REKLAMACJE
Organizator zapewnia, iż Serwis, w tym Obiekty Multimedialne, będą udostępnione Użytkownikowi w sposób należyty i wolny od wad.
Organizator ponosi odpowiedzialność za należytą realizację Serwisu na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania. Reklamacje powinny być składane pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby spółki z dopiskiem „Reklamacja – Mobivity”. W razie pytań infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: 022 397 4315
W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja powinna zawierać numer MSISDN, krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, oraz dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej).
Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy wskazany uprzednio przez Użytkownika w reklamacji.
Organizator nie przewiduje świadczenia usług posprzedażowych.
Organizator oświadcza, iż przestrzega Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, którego treść jest dostępna na stronie http://www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/04/polandcoc.pdf
Organizator nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych w związku z zamówieniem i korzystaniem z Serwisów MT.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.mobivity.co.
W związku z funkcjonowaniem Serwisu Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer MSISDN telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisu. Organizator nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru MSISDN.
W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych, będą one przetwarzane przez Organizatora zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi z zakresu ochorony danych osobowych, włącznie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator. Dane te mogą być również przetwarzane na zlecenie administratora przez DIMOCO Europe GmbH, z siedzibą w Brunn am Gebirge, Campus 21, Europaring F15/302, 2345 Brunn am Gebirge, Austria. Dane Uczestników będą przetwarzane w zakresie oraz celu niezbędnym do dostarczenia Serwisu (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Serwisu zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż dostarczenie Serwisu wynika z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownicy są uprawnieni przede wszystkim do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Uczestnik żąda usunięcia lub sprostowania swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: [email protected] umieszczając w treści żądanie wraz z numerem MSISDN. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w art. II ust. 1 niniejszego Regulaminu.
Spory wynikające z umowy o udostępnianie Serwisów będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika i Organizatora, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.