VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Akci bude pořádat společnost Phonify B.V.

Akce se může zúčastnit jakákoli zletilá osoba s trvalým bydlištěm v České republice. Účast formou automatizované hromadné účasti je vyloučena.

1. Způsob registrace a akce

Uživatelé se mohou ke službě připojit pouze následujícími dostupnými prostředky:

SMS

mobilní internet.

2. Prémiová týdenní SMS fakturace a přístup

2.1. Pokud nám prostřednictvím internetu, online inzerce nebo jakékoli jiné akce sdělíte číslo mobilního telefonu, získáte přístup k vybrané službě. Potvrzujete, že veškeré údaje, které nám poskytujete prostřednictvím webové stránky nebo jiným způsobem, jsou pravdivé, přesné a úplné, a že zajistíte, aby tyto údaje byly za jakýchkoli okolností přesné a aktuální. Vyhrazujeme si právo vyžádat ověření vašeho věku, totožnosti a kontaktních údajů.

2.2. Účtování se provádí prostřednictvím SMS, přičemž vám budou na mobilní telefon zasílány textové zprávy, které budou při doručení zpoplatněny. Popis najdete v části Účtování prostřednictvím SMS těchto podmínek.

2.3. Pokud jste se zaregistrovali přes internet: po zadání čísla mobilního telefonu prostřednictvím jedné z našich online akcí si můžete registraci ověřit jedním z následujících způsobů: Obdržíte textovou zprávu, která od vás bude požadovat ověření registrace zasláním odpovědi formou textové zprávy, a/nebo vám formou textové zprávy zašleme příslušné klíčové slovo ANO, které slouží pro potvrzení správnosti čísla mobilního telefonu.

2.4. Jakmile se ke službě připojíte, bude vám na číslo mobilního telefonu odesláno poděkování za zprávu s potvrzením registrace. Registraci považujte za úspěšnou pouze v případě, že jste od nás obdrželi potvrzující zprávu.

2.5. Než začnete přijímat zpoplatněné zprávy, můžete odeslat odpověď „STOP“, čímž odběr aktuální služby a příjem prémiových poplatků zrušíte. Před fakturací se na mobilní telefon odesílá bezplatná zpráva s „připomenutím poplatků“. Tato zpráva opětovně potvrzuje zaregistrovanou službu a poplatky a zahrnuje připomenutí toho, jak lze službu ukončit, abyste již nemuseli dostávat prémiové SMS zprávy. Nezapomeňte si tuto zprávu pro další použití uložit na telefon.

2.6. Po potvrzení registrace služby vám budou zasílány zprávy s upozorněním na zcela nový exkluzivní kupón a ostatní obsah, který by vás mohl zajímat. Obdržíte pouze jednu zprávu týdně. Inzerovaná akce nabízí exkluzivní slevy/kupóny a ostatní obsah, který by vás mohl zajímat, od významných místních a mezinárodních značek. Podmínky a ujednání této nabídky najdete v popisu akce.

2.7. Po registraci služby vám budou zasílány zpoplatněné zprávy za cenu 99,- Kč za jednu zprávu, celkem jednu zprávu týdně s upozorněním na nové nabídky. Pokračování obecných podmínek a ujednání

2.8. Pokud by mobilní operátor před odesláním příkazu STOP od uživatele zaznamenal nezdařilé pokusy o doručení, může se síť nadále pokoušet o opětovné doručení nedoručené zprávy i poté, co byl pořadateli akce zaslán příkaz STOP. Uživatelé berou na vědomí, že pořadatel akce nemá na tuto záležitost žádný vliv. Pořadatel akce však zajistí, aby po přijetí platného příkazu STOP nevytvářel žádné NOVÉ prémiové zprávy. Jako odpověď se na všechny příkazy STOP zasílá bezplatná zpráva s potvrzením příkazu STOP a zrušení odběru podle popisu v části Zrušení této stránky.

Číslo na linku podpory je 08 4444 4484. Máte-li jakékoli podněty týkající se naší služby, zavolejte nám. Toto číslo můžete použít také pro zrušení odběru služby.

2.9. Pořadatel si vyhrazuje právo na dočasnou či trvalou změnu nebo zrušení poskytovaných služeb a odběru.

3. Lhůta na rozmyšlenou

Pokud službu zrušíte během 14 dnů, pak máte možnost podat ve lhůtě 14 dnů žádost o vrácení peněz za první dva týdny poskytování služby, pokud to budete požadovat. Pokud chcete tento požadavek uplatnit během 14 dnů od data registrace, kontaktujte oddělení služeb zákazníkům na čísle 08 4444 4484.

4. Zrušení

Pro odhlášení odběru stačí pouze odpovědět příkazem „STOP“ na jakoukoli zprávu přijatou na mobilní telefon. V rámci této zprávy se nerozlišují malá a velká písmena, ostatní varianty této textové zprávy však nemusejí být akceptovány (např. Prosím ukončit). Službu považujte za úspěšně ukončenou pouze tehdy, pokud obdržíte BEZPLATNOU textovou zprávu ze stejného zkráceného kódu se zněním „Všechny služby na tomto zkráceném kódu jsou nyní ukončené. Odesláním textové zprávy poslední službu znovu aktivujete.“ Oddělení podpory zákazníků 08 4444 4484 nebo https://customercare.today/. Pokud jste neobdrželi textovou zprávu s tímto zněním, pak nás kontaktujte, abychom zrušení registrace potvrdili. Pokud jste si zaregistrovali více než jeden zkrácený kód, musíte za účelem zrušení všech služeb nebo odběrů odeslat požadavek na ukončení pro každý zkrácený kód.

Považujte službu za úspěšně ukončenou pouze tehdy, pokud obdržíte BEZPLATNOU textovou zprávu odpovědi se zněním „Bezplatná zpráva: Odběr služby Mobivity byl úspěšně zrušen“, která potvrzuje zrušení odběru služby. Pokud jste neobdrželi textovou zprávu s tímto zněním, pak nás kontaktujte, abychom zrušení odběru potvrdili.

5. Obecné podmínky a ujednání

5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo na dočasnou či trvalou změnu nebo zrušení poskytovaných služeb a odběru.

6. Naše odpovědnost

6.1. Odpovědnost pořadatele akce a řídicí společnosti se omezuje na skutečně uhrazenou částku.

6.2. Odpovědnost neplatí v těchto případech:

ztráta nebo škoda, kterou bychom nemohli při uzavření ujednání předvídat nebo ztráta či poškození dat, systémů, vybavení; 

7. Podmínky a ujednání e-mailového a mobilního marketingu

7.1. Sdělením čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy souhlasíte s tím, že Mobivity a řídicí společnosti vám budou zasílat příležitostné e-maily nebo textové zprávy a informovat vás o nejnovějších nabídkách a akcích naší skupiny. Pokud byste chtěli odhlásit odběr jakýchkoli e-mailů/textových zpráv, bude na konci každého e-mailu uveden odkaz s označením „Zrušit nebo přejít na stránku Kontaktujte nás na naší webové stránce za účelem vyplnění webového formuláře“ a možností „Zrušit odběr marketingových oznámení do poštovní schránky.“ Můžete také zavolat na linku podpory na čísle 08 4444 4484. Jakmile tuto akci provedete, nebudou vám zasílána již žádná další oznámení.

7.2 Pokud potřebujete další informace týkající se ochrany osobních údajů, navštivte stránku: https://mobivity.co/cz

8. Převod práv

Společnost Mobivity si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění postoupit tyto podmínky a ujednání a souhlas s těmito podmínkami, ať již celého ujednání nebo jeho části. Uživatel nemůže postoupit svoje práva nebo závazky vyplývající z tohoto ujednaní a souhlasu s těmito podmínkami a ujednáními.

9. Kontakt

Obchodní název pořadatele akce je Mobivity, což je název značky společnosti Phonify B.V.

Tel.: 08 4444 4484

E-mail: [email protected]

Online podpora: https://customercare.today/

10. Změny těchto podmínek a ujednání

Naším cílem je dodržování vysokých standardů, a zásady a procesy proto neustále ověřujeme. Čas od času můžeme aktualizací našich podmínek a ujednání optimalizovat uživatelské prostředí, abychom splňovali právní a zákonné požadavky. V souladu s tím vám pak doporučujeme, abyste tyto stránky pravidelně navštěvovali za účelem ověření aktualizovaných zásad.

11. Reklamační řízení

Vždy se snažíme v maximální míře vyhovět potřebám těch, kteří nás kontaktují; chápeme však, že se někdy můžete dostat do situace, kdy nejste spokojení s poskytnutou službou. Pokud chcete podat stížnost týkající se uskutečněného kontaktu nebo přijaté služby, stanovují tyto zásady postup, který můžete využít.

Veškeré stížnosti vhodným způsobem posoudíme a budou prošetřeny pracovníkem společnosti s dostatečnými zkušenostmi s řešením problémů. Při řešení stížnosti vám slibujeme, že k vám budeme přistupovat vždy s respektem, zároveň očekáváme stejný přístup k našim pracovníkům. Všechny hovory s linkou podpory se nahrávají a naši pracovníci si vyhrazují právo hovor v případě nevhodného chování nebo výhrůžek ukončit.

Většinu stížností lze posoudit a úspěšně vyřešit při prvním kontaktu, ne vždy je to však možné. Našim cílem je všechny stížnosti prošetřit a vyřešit během 10 dnů od podání stížnosti.

Jak podat stížnost

Veškeré stížnosti je možné podat telefonicky nebo e-mailem na základě níže uvedených údajů:

Telefon: 08 4444 4484

E-mail: [email protected]

Online podpora: https://customercare.today/

Aby byla vaše stížnost řádně zaregistrována, uveďte prosím následující údaje:

Celé jméno, požadovaný způsob kontaktu, číslo a e-mailovou adresu

Poštovní adresu pro případné zasílání písemností

Úplné podrobnosti o stížnosti včetně jakéhokoli předchozího jednání nebo jakékoli námi poskytované služby. Doporučujeme vám, abyste uvedli, co se stalo, kdy se to stalo, s kým jste případně byli v kontaktu, k čemu požadujete další vysvětlení, proč si myslíte, že došlo k chybě, a jak byste chtěli, abychom záležitost vyřešili.

Všechny výše uvedené údaje budou uchovány jako důvěrné a tajné a budou využity pouze za účelem šetření a vyřešení podané stížnosti. Tyto údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám, pokud to však není nevyhnutelně nutné pro důkladné prošetření stížnosti; podáním stížnosti s tímto ustanovením souhlasíte.

Kdo může podat stížnost

Stížnost může podat osoba, která využívá služeb společnosti Phonify B.V., nebo zástupce výše popsaného uživatele služeb. Pokud chce podat stížnost jménem někoho jiného zástupce, může být od něj vyžadováno, aby prokázal, že je uživatelem služby oprávněn k podání stížnosti nebo dotazu z jeho pověření.

Po podání stížnosti

V případě podání stížnosti osobně nebo telefonicky:

O stížnosti bude vytvořen písemný záznam, který bude uchován a který lze na vyžádání předložit.

Pokud je to možné, bude vytvořen záznam telefonního hovoru

Na veškeré stížnosti odpovíme během 2 pracovních dnů; pokud je však před závěrečným vyjádřením nebo vyřešením nutné záležitost dále prošetřit, je naším cílem vyřešit stížnost do 10 pracovních dnů. Při řešení stížnosti budeme postupovat podle pravidel uvedených v těchto zásadách, pokud se však se zadavatelem nedohodneme na jiných pravidlech, a zajistíme:

Abyste porozuměli tomu, jak při stížnosti postupovat a jak o ní budete informováni.

Abyste byli neprodleně informováni o výsledku stížnosti

Aby stížnost a uvedené informace byly uchovány jako důvěrné

Abychom vás informovali o tom, jaké kroky chceme podniknout při řešení aktuální stížnosti.

Stížnosti je nutné podávat co nejdříve od chvíle, kdy došlo k incidentu, na kterém se stížnost zakládá. Očekáváme, že všechny stížnosti budou aktuální, akceptujeme však i stížnost v případě starší události, pokud budeme mít jistotu, že:

Zadavatel uvede pádný důvod k tomu, proč stížnost nebyla podána dříve; a navíc

Navzdory prodlevě je možné stížnost prošetřit efektivně a férově

Je důležité, aby si zadavatel stížnosti byl vědom toho, že pokud se stížnost týká sporného používání nebo registrace jedné z našich služeb, může být od nich požadován důkaz, který by jejich tvrzení podpořil (např. kopie účtu za telefon). Stejně jako v případě všech ostatních osobních údajů, které jsou vyžadovány pro poskytování dodatečných informací nebo dokumentace, budou údaje využívány pouze k účelu prošetření a řešení podané stížnosti a budou uchovávány jako důvěrné a soukromé.

Všichni zadavatelé mají právo předat stížnost příslušnému nadřízenému orgánu, pokud nejsou spokojení s výsledkem prošetření; stížnost však musí předat sám zadavatel a nikoli společnost Phonify B.V. jménem zadavatele.

Všem zadavatelům bude na vyžádání odeslán potvrzující dopis nebo e-mailová zpráva. Tento dopis zahrnuje nejen samotnou stížnost, ale také způsob, jakým byla dosud zpracovávána, a dobu pravděpodobného dokončení šetření stížnosti.

Po šetření stížnosti

Po dokončení šetření lze na vyžádání připravit zprávu, která zahrnuje:

Podrobné objasnění toho, jakým způsobem byla stížnost zpracována

Dohodnuté závěry, včetně veškerých nezbytných opravných prostředků

Potvrzení toho, že jakýkoli nezbytný úkon byla již učiněn; pokud tomu tak není, tak navrhovaný časový interval, kdy takový úkon bude dokončen

V případě nutnosti bude zadavateli odeslán dopis/e-mail s potvrzením výše uvedených informací a připomenutím práva na postoupení stížnosti dalšímu orgánu, pokud není s výsledkem spokojen.

V případě, že odpověď/výsledek šetření nebude připraven během 10 pracovních dnů, bude zadavatel odpovídajícím způsobem informován o důvodech.

Listopad 2019