Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Mobivity: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en de online content die middels het portal aan de eindgebruiker wordt aangeboden;
  2. website: de mobiele internetpagina mobivity.co of de mobiele applicatie van Mobivity;
  3. deelnemer: de internetgebruiker die middels de website een overeenkomst sluit met Mobivity;
  4. overeenkomst: het abonnement tot deelname aan Mobivity dat de deelnemer bij Mobivity afsluit;

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de website en voor iedere overeenkomst tussen Mobivity en de deelnemer waarop Mobivity deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.3. Deze algemene voorwaarden alsmede andere informatie betreffende de diensten van Mobivity zijn te vinden op de website. Bij de registratie dient te worden aangeklikt dat de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden.Artikel 3. Verantwoordelijkheid voor links op de website
3.1. De website kan links bevatten naar andere websites dan Mobivity.co. Mobivity kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Mobivity kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4. Deelname
4.1. Voor deelname aan Mobivity dient een abonnement bij Mobivity te worden afgesloten. Het abonnement wordt afgesloten door zich via de website te registreren.
4.2. De internetgebruiker dient het online registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Nadat de deelnemer zich heeft geregistreerd, deze registratie in goede orde is ontvangen en Mobivity de registratie heeft geaccepteerd, dan stuurt Mobivity de deelnemer een bevestiging en kan de deelnemer deelnemen aan Mobivity.
4.3. Bij de registratie dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig werkend telefoonnummer.
4.4. Mobivity heeft het recht een registratie niet te accepteren.
4.5. De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats te hebben in Nederland om deel te kunnen nemen aan Mobivity.
4.6. Op verzoek van Mobivity dient de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Mobivity te verstrekken.
4.7. Het is de deelnemer niet toegestaan zich meerdere malen te registreren of zich bij de registratie voor te doen als een ander persoon.
4.8. Deelname aan Mobivity is uitgesloten voor medewerkers van Mobivity en zakelijke partners van Mobivity alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de website en Mobivity.
4.9. Mobivity behoudt zich het recht voor om de deelnemer van toegang to de aangeboden content uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Mobivity of derden.
Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1. De deelnemer gaat ermee akkoord dat direct na het afsluiten van het abonnement een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering daarvan. Derhalve kan de deelnemer geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Artikel 6. Duur en opzegging
6.1. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De deelnemer kan het abonnement te allen tijde opzeggen.
6.2. Opzegging kan door een e-mail te sturen naar [email protected]

6.3. Bij de opzegging dient de deelnemer duidelijk zijn telefoonnummer te vermelden.
6.4. Na beëindiging van het abonnement kan de deelnemer niet meer deelnemen aan Mobivity.

Artikel 7. Oneigenlijk gebruik van de website en Mobivity
7.1. Het is niet toegestaan misbruik te maken van bugs of technische mankementen in Mobivity. Eventuele bugs of technische mankementen dienen door de deelnemer onverwijld aan Mobivity kenbaar te worden gemaakt.
7.2. Het is niet toegestaan de website dan wel Mobivity te manipuleren.
7.3. De deelnemer dient zich te houden aan alle (overige) spelregels dan wel aan de gedragscode die op de website staan vermeld.
7.4. Indien de deelnemer het systeem op welke wijze dan ook kraakt of fraude pleegt, zal Mobivity aangifte doen bij de politie.
7.5. Indien de deelnemer in strijd handelt met de bepalingen van dit artikel of op enige wijze misbruik heeft gemaakt van de website of Mobivity, dan is Mobivity gerechtigd het abonnement te beëindigen.

Artikel 8. Vragen en klachten
8.1. Eventuele vragen of klachten kan de deelnemer richten aan:
Mobivity
Frans Halsstraat 26 A-H, 1072 BR Amsterdam, Nederland
of
[email protected]

8.2. Klachten worden door Mobivity binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de deelnemer op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Mobivity streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden. De toegang kan onderbroken worden, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. Mobivity is niet aansprakelijk voor een tijdelijke onderbreking van de website of Mobivity, tenzij de onderbreking door toedoen van Mobivity onredelijk lang is.
9.2. Mobivity kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Mobivity zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Mobivity is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
9.3. Mobivity is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mobivity is uit gegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.4. Mobivity is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
9.5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mobivity of haar ondergeschikten.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Mobivity is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten alsmede iedere andere situatie waarop Mobivity geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
10.2. In geval van overmacht is Mobivity niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de deelnemer ontstane schade, behoudens en voor zover Mobivity als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
11.1. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Mobivity, mag de deelnemer geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
Artikel 12. Beveiliging en internet
12.1. Mobivity zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de deelnemer via de website ingevoerde gegevens, maar Mobivity kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 13. Beveiliging en internet
13.1. Mobivity zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de deelnemer via de website ingevoerde gegevens, maar Mobivity kan ter zake geen garantie geven.
13.2. Mobivity en de deelnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.3. Op elke overeenkomst tussen Mobivity en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
13.4. De rechter in de vestigingsplaats van Mobivity is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Indien Mobivity een beroep doet op deze bepaling, heeft de deelnemer de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Feb 2024