PRIVACY POLICY

Mobivity levert altijd een uiterste inspanning de persoonsgegevens van haar klanten, respondenten en partners zo zorgvuldig mogelijk te beschermen. Dit privacy beleid is bedoeld om transparantie te geven over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen. Mobivity zal zich houden aan en respecteert de vereisten van de verschillende lokale en internationale wetgeving over gegevensbescherming in overeenstemming met de huidige en aanstaande e-privacyregels en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. 

Ieders privacy wordt zorgvuldig behandeld. Hiertoe houdt Mobivity zich aan de privacywetgeving, zoals verwoord in dit (privacy)beleid, en de regels uit goedgekeurde gedragscodes.

Waarom toestemming

In overeenstemming met onze gegevensverwerkende activiteiten hebben we gecontroleerd of uw toestemming de meest geschikte basis voor verwerking is. We vragen onze klanten en respondenten om zich voorafgaand aan elke gegevensverwerking te laten informeren over het doel van de verwerking. Zo’n verzoek om toestemming wordt u aangeboden los van de voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de promoties waaraan u deelneemt. Uw toestemming (ook wel ‘positieve opt-in’ genoemd) wordt gebruikt voor het beheer en uitvoering van campagnes waarin u bent geïnteresseerd. Als u uw toestemming intrekt, worden uw contactgegevens geblokkeerd totdat u uw toestemming opnieuw hebt gegeven. Elke gegeven toestemming wordt nimmer gegeven op een manier die buiten u omgaat, zoals het gebruik van vooraf aangevinkte tickboxjes. We houden bij wanneer en hoe we uw toestemming hebben ontvangen op een individuele identificeerbare basis. We houden ook bij wat u op het moment van deelname aan de campagne werd getoond of verteld.

Als u vragen heeft over de campagne waaraan u hebt deelgenomen, neemt u contact op met onze privacy functionaris via [email protected]. Deze persoon kan u rechtstreeks antwoorden op vragen die u mogelijk heeft.

We willen u graag laten weten waarom we gegevens verwerken en wat we daarmee gaan doen, voor welke doeleinden gegevens worden gebruikt en verder worden verwerkt.

Hoe toestemming kan worden gegeven of ingetrokken

We geven individuele opties voor toestemming ofwel een positieve opt-in voor verschillende doeleinden en soorten van gegevensverwerking. We noemen onze partners die op het moment van het verzamelen van uw gegevens op uw toestemming zullen vertrouwen. We informeren onze klanten en respondenten dat ze hun toestemming ook weer kunnen intrekken of kunnen deelnemen zonder dat gegevens worden verwerkt door de genoemde partners. Wij handelen een intrekking van toestemming zo snel mogelijk af en informeren hoe dit te doen. In onze online communicatie aan  klanten en respondenten vragen we toestemming voorzover dit in overeenstemming is met en noodzakelijk voor een rechtstreekse relatie met u. We hebben maatregelen voor leeftijdsbeperking (en maatregelen voor ouderlijke toestemming voor jongere kinderen) om te voorkomen dat kinderen (onder de 12) en jongeren (12-18) aan onze diensten kunnen deelnemen.

Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën persoonsgegevens die nodig zijn om de diensten te kunnen leveren, zijn:

 • de voor- en achternaam, de titel, het geslacht, de geboortedatum, het adres, de postcode, de woonplaats en soortgelijke gegevens van de klant en respondent die nodig zijn voor de communicatie door de betrokken persoon.
 • contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.
 • toestemmingsgegevens, waaronder naam, achternaam, e-mailadres, IP-adres en kopie van campagne waaraan u deelneemt.
 • voorkeuren of (bevestigde) opt-in verzoeken via e-mail, mobiel telefoonnummer en sms of mms.
 • opt-out verzoeken om helemaal niet te worden benaderd voor marketing doeleinden.
 • voorkeuren voor verschillende soorten promoties, goederen of services.
 • gegevens over prijswinnaars, inclusief foto van de prijswinnaar wanneer de prijswinaar dat goed vindt.
 • verdere informatieverzoeken en /of contactgeschiedenis.

Waarom er gegevens worden verwerkt?

We verwerken gegevens voor zover dat nodig is voor:

 • een verantwoordelijke uitvoering van de online en mobiele communicatie.
 • het verwerken van uw interesse(s) in soorten producten of diensten of aansluiten bij andere markt trends. 
 • klantenservice, zoals het beantwoorden van vragen en het blokkeren van persoonlijke gegevens op het eerste verzoek van de betrokkene.
 • verwerken van verkeersgegevens (aantallen clicks, A / B testen, logbestanden, indien nodig) en analyse om fraude te monitoren.
 • Het vastleggen van type mobiele apparatuur als voorkeurskanaal.
 • indien van toepassing, de sluiting of uitvoering van een contract dat is gesloten tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • de (verdere) uitvoering van een andere wettelijke verplichting.

Informatie wordt niet automatisch voor al deze doelen tegelijkertijd gebruikt. 

Online communicatie

Gegevens die nodig zijn voor online (directe) communicatie worden verwerkt in overeenstemming met de volgende doeleinden.

De verwerking is bedoeld voor communicatie met betrokkenen, het verzenden van informatie over de producten en diensten, het houden van een overzicht van de verzonden informatie en het onderhouden van het contact met de betrokkenen.

Er worden geen andere persoonlijke gegevens verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke gegevens vereist voor communicatie door de betrokken persoon;
b. gegevens met betrekking tot de informatie die wordt verzonden;
c. andere aanvullende gegevens die nodig zijn om contact te houden met de betrokken betrokkenen.

Er zullen geen speciale gegevenscategorieën zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 voortvloeien uit de verwerking.

De persoonsgegevens worden verwijderd op verzoek van de betrokkene of uiterlijk twee jaar nadat de relatie met de betrokkene is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

Beveiliging

Gegevens die om beveiligheidsredenen nodig zijn worden verwerkt in overeenstemming met de volgende doeleinden.

De verwerking is bedoeld voor de controle en beveiliging van de systemen of programma’s, de ondersteuning van de goede werking van de systemen of programma’s, het sorteren en herstellen van bestanden, het maken van back-up kopieën van bestanden, het beheer van de systemen of programma’s.

Er worden geen andere persoonlijke gegevens verwerkt dan:

 1. gegevens met betrekking tot het gebruik van de software,
 2. technische en controlegegevens,
 3. gegevens om een ​​goede werking te bevorderen,
 4. historische gegevens,
 5. gebruikersgegevens.

De persoonlijke gegevens worden alleen verstrekt aan diegenen, inclusief derden, die het systeem beheren en noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij gegevensbeheer of applicatiebeheer, en naar gelang het geval, voor zover de (verdere) uitvoering van een ander wettelijke verplichting dit vraagt.

De persoonlijke gegevens worden uiterlijk 6 maanden nadat ze zijn verkregen verwijderd, tenzij de persoonlijke gegevens nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht voor gegevens.

Prijswinnaar(s)

Gegevens die nodig zijn voor verwerkingen met betrekking tot prijswinnaars, worden verwerkt in overeenstemming met de volgende vereisten.

Verwerking is alleen voor bedrijfsdoeleinden om te informeren wie de prijswinnaars waren.

Er worden geen andere persoonlijke gegevens verwerkt dan

 1. voor(letters) en achternaam van de prijswinnaar.
 2. foto’s en videobeelden met of zonder geluid.

De persoonlijke gegevens worden verwijderd na beëindiging van de website of worden onmiddellijk verwijderd op verzoek van de betrokkene (prijswinnaar).

Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Mobivity niet van plan om persoonlijke gegevens door te geven naar een derde land (land buiten de Europese Unie). Indien  zo’n doorgifte wel plaatsvindt naar een land buiten de Europese Unie, dan (in dat geval):

 • zal eerst worden nagegeaan of het land beschikt over een passend beschermingsniveau voor gegevens zoals vastgesteld door de Europese Commissie dan wel een (zelf)certificering, zoals het EU-US Privacy Shield (PbEU L 207), en,
 • zal er worden verwezen naar alternatieve, gepaste contractuele waarborgen waarvan een ​​kopie op eerste verzoek beschikbaar zal worden gesteld, en (als dit niet toereikend is), zal
 • de betrokkene expliciet worden gevraagd om toestemming voor die doorgifte, nadat hij is geïnformeerd over de mogelijke risico’s van zo’n doorgifte voor de betrokkene, ofwel de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke (in een land buiten de EU) danwel noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele stappen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen, Een andere grondslag van zo’n doogifte kan zijn dat de doorgifte noodzakelijk is in het belang van de betrokkene en onder voorwaarden. 

Browser en IP-adres

We maken ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen, bijvoorbeeld wanneer u een van onze sites of landingspagina’s bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik van de website is gemaakt en om analyses en rapporten te maken op basis van niet-identificeerbare informatie.

Website en cookies

Mobivity maakt op haar websites gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (computer, telefoon, tablet) worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies zoals ‘functionele sessie-cookies’ worden gebruikt om services aan te bieden of om uw voorkeursinstellingen op te slaan voor doeleinden zoals:

 • onthouden en communiceren van informatie die u invult of die u invoert bij het aangeven van uw interesses in de verschillende webpagina’s, zodat u niet telkens dezelfde informatie opnieuw hoeft in te voeren of tweemaal dezelfde promoties hoeft te zien,
 • opslaan van voorkeursinstellingen, en
 • het volgen van ongeautoriseerd gebruik van onze landingspagina’s. 

Analytische cookies

‘Analytische’ cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites te analyseren. We analyseren het aantal bezoekers van onze websites, de duur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina’s en of er wijzigingen moeten worden aangebracht aan de website. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we onze websites nog gebruiksvriendelijker maken. Deze cookies worden ook gebruikt om mogelijke technische problemen op de websites op te lossen.

Marketing- en trackingcookies

We gebruiken trackingcookies alleen voor commerciële doeleinden met uw voorafgaande toestemming. Deze cookies, die vaak door derden worden geplaatst, helpen ons om promotionele aanbiedingen persoonlijk aan u aan te passen.

Andere technologieën

Naast cookies gebruikt Mobivity ook technologieën zoals JavaScript. Door JavaScript in uw browser te gebruiken, kunnen wij onze sites interactief maken en webtoepassingen op een gebruiksvriendelijke manier op maat ontwikkelen. Voor het leveren van onze service houden we database records bij om een ​​robuuste controle op onze services (en onze serviceproviders) te hebben. Het doel hiervan is om de betrouwbaarheid van de service te optimaliseren. De informatie die is afgeleid van deze gegevens wordt gebruikt om misbruik van gegevens te voorkomen en indien nodig om te voldoen aan meer gedetailleerde informatie vragen van derden op basis van (zelf) regulering.

Vragen, klachten of geschillen

Als u een vraag wilt stellen, een klacht wilt indienen of opmerkingen over ons privacybeleid of onze sites wilt geven, kunt u contact met ons opnemen op: [email protected]. We nemen binnen 48 uur na ontvangst van uw e-mail contact met u op om eventuele problemen te bespreken. Ook kunt uw vraag bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te Den haag, aangeven, indien een uw vraag niet heft geleid tot een oplossing. 

U kunt ook een brief sturen naar:

Phonify

Frans Halsstraat 26 A-H, 1072 BR Amsterdam, Nederland

Aanpassingen

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Belangrijke aanpassingen zijn aangebracht op deze site in het privacybeleid.